top of page
Search

PUSTE OBIETNICE - I BYCIE BIAŁYM ZBAWICIELEM // EMPTY PROMISES - AND BEING A WHITE SAVIOR


PL -

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, skąd pochodzi to określenie, biały zbawiciel ? Można by pomyśleć, że już nie istnieje, ale wciąż tam jest – tylko w bardziej ukryty i okrutny sposób.


Oto, co boli najbardziej:


Ludzie, którzy obiecują, że przyjdą do szkoły i zmieniają zdanie, bo jest za gorąco – dlaczego nie pomyślisz, jak my się czujemy? Kiedy zaczynamy szkołę godzinę wcześniej tylko po to, żeby wszystko posprzątać na twoje przyjście? Ubieramy się, żeby wyglądać ładnie, a potem czekamy na nic. Idziemy nawet kupić ci przekąski, abyś czuł się mile widziany, ale jest za gorąco, żebyś przyszedł? Po prostu się przywitać i pokazać swoje wsparcie poprzez po prostu swoją obecność? Lepiej nie umawiaj się z nami - nie dawaj nam nadziei, że jesteśmy dla Ciebie ważni.


Influencerzy, którzy mówią tak, a potem nam nie odpisują ! Nie jesteśmy zwykłym sklepem, jesteśmy sklepem charytatywnym! Czy nie wiesz, że biorąc nasz produkt, odbierasz nam dochód? nie mamy miliona rzeczy do rozdania. . jesteśmy mali! Więc jeśli zdecydujesz się nam pomóc, dlaczego tego nie zrobisz?


Pozwól, że ci pomogę, ale w przyszłym miesiącu. . Uwielbiam to, ludzie znajdują czas na krytykowanie i mówienie ci, jak źle coś robisz, ale potem nie mają czasu, aby ci pomóc i zostawiają cię z poczuciem bardzo, bardzo małej osoby.


NASTĘPNY TYDZIEŃ - pozwól mi zapłacić w przyszłym tygodniu. Jakbyśmy byli bogaci i nie musieli jeść w tym tygodniu. .


Ghosting - nie mam pojęcia, co się stało z ludźmi, przysięgam, jak możesz oferować darowiznę, a potem, kiedy pisze z detalami, nie odpowiadać? Albo jak możesz nam powiedzieć, że coś zrobisz, a potem tego nie zrobisz? Marnując nasz czas i energię?


Kiedy ludzie mówią, że robią to dla mnie - nie robisz tego dla mnie. Albo robisz to dla kobiet, którym pomagam, albo dla siebie. . naprawdę niewiele zyskam na twojej pomocy, chyba że dasz mi więcej czasu na sen, bo coś się dzieje bez mojego wpływu. Ale jeśli wciąż tam jestem, aby to się stało? To nie dla mnie. . to dla nich! I to jest właśnie super, to mnie uszczęśliwia , ale powinieneś to wiedzieć!


POWINNAŚ , MYŚLAŁAŚ , ABY TO ZROBIĆ TAK I TAK . . Naprawdę doceniam twoją radę, ale dlaczego nie możesz sam tego dla nas zrobić skoro już wiesz jak to zrobić lepiej ?

Chyba jestem naprawdę zmęczona i muszę wyładować swoją frustrację. Nie oczekuję, że ludzie troszczą się o innych tak samo jak ja, moja wersja tez nie jest najlepsza, ale okazujmy sobie empatię. Ludzie tutaj mają już swoją definicję białych ludzi i tak trudno jest z tym walczyć. Biali przychodzą, robią zdjęcia, współczują, narzekają na brud, ale co dalej? Zamiast pomagać, pogarszają całą sytuację! Przesadzając, obiecując i zamiast edukować innych, po prostu idą dalej swoim życiem. Oczywiście nie mówię, że wszyscy tacy są! Trzeba jednak pamiętać, że po 1 złej sytuacji musi nastąpić 5 dobrych, aby wymazać je z pamięci lub z serca.

Więc pytam wprost : jak mam wytłumaczyć kobietom, że ktoś nam nie pomógł, bo bolała ich głowa? Albo ból brzucha? Jak wytłumaczyć kobiecie, która ma blizny na połowie ciała, dziecko na ramieniu, a przy tym szyje, że ktoś nie może jej pomóc z powodu bólu głowy lub zęba? Ja biorę winę na siebie. . kłamię.
ENG -

Have you ever asked yourself where the term is coming from ? You would think it no longer exists, but it's still there - just in a more hidden and vicious way.


Here what hurts the most:


  • People who promise to come visit the school and they change their mind because it’s too hot - why you think how we feel ? When we start school an hour earlier just to clean everything for your arrival? We dress up to make sure we look pretty and then we waiting for nothing . We even go to buy you snacks so you can feel welcomed, but its too hot for You to come ? To just say hello and show your support by simply being present ? Better then don’t come at all - don’t approach us , don’t give us hope that we matter to You.

  • Influencers who say yes and then they ghost you ! We are not a normal shop, we are a charity shop ! Don't you know by taking our product you are taking away our income ? we don't have million things to give. . we are small ! So if you do decide to help us, why don't you do so ?

  • Let me help you, but next month . . I looove that one, people find the time to criticize and tell you how wrong you are doing something , but then, they don't have the time to help you and they are leaving you feeling very very small.

  • NEXT WEEK - let me pay you next week. Like if we are rich and we don't need to eat during that week. .

  • Ghosting - I have no idea what happened to people i swear, how can you offer a donation and then when i follow up on it, not to answer ? Or how can you tell us you will do something and then you dont ? Wasting our time and energy ?

  • When people say they are doing it for me - you are not doing it for me. You either doing it for women i am helping or for yourself. . i am really not gaining much from your help, unless you are giving me more time to sleep, because something is done without my influence. But if I am still there to make it happen ? That’s not for me. . it’s for them ! And I am ok with, happy even , but you should know that !

  • YOU SHOULD , DID YOU THINK OF DOING THIS . . i really appreciate your advise, but why can’t you step and simply do it ?


I guess I am really tired and need to let out my frustration . I don't expect people to CARE as much as i do , but to show empathy. People here have already their definition of white people and its getting so so difficult to fight against it. White people come, take photos, feel sorry, complain about dirt, but what do they do next ? Instead of helping are making this whole situation worst ! By overpromising ! and instead of educating others , they just move on with their life. Of course I am not saying that everybody are like that ! But we need to remember that 1 bad situation has to be followed with 5 good ones to be erased from the memory or the heart. And how i suppose to explain to women, that somebody didn’t help us because they had a headache ? Or stomach pain ? How explain to a women, who has scars on half of her body, a child on a shoulders, and sewing at the same time, that somebody can’t help her because of a headache , or tooth pain ? So I take the blame on myself. . i lie.Comments


bottom of page