top of page
Search

3 GODZINY PIESZO DO SZKOLY . . // 3 HOURS WALK TO GET TO SCHOOL . .
PL


SZKOLA W MTAE


To ponad 25 maszyn i 23 kobiety, w małej klasie pełnej dobrej energii. Niewiele osób myśląc o Afryce wyobraża sobie szaliki, gorącą herbatę i dwie pary skarpetek założone na raz. A tak właśnie wygląda codzienność w górach Usambara. Populacja wokół wynosi niewiele ponad 5000 osób, głównie wyznania islamskiego. Życie w Tanzanii nie jest łatwe, co prawda dostęp do darmowej edukacji ma większość, ale szybko się to zmienia po egzaminie po 7 klasie. Jest on trudny, większość dziewczynek go nie zdaje. Dlaczego? Klasy liczące nawet 120 dzieciaków, brak podręczników, brak przygotowania pedagogicznego garstki nauczycieli, którzy nie są w stanie, a często także brak im motywacji do poświęcenia uwagi tak ogromnej liczbie uczniów (chyba że jest się właśnie Dagmara ;)) Większość dzieci kończy proces edukacyjny w wieku 13-14 lat, nie posiadając żadnego zawodu, żadnych zdolności czy umiejętności pozwalających na godziwe życie. Powoduje to stagnację rozwoju gospodarczego, reprodukcję tradycyjnych modeli społecznych/rodzinnych, małżeństwa dzieci, ciąże nastolatek oraz brak emancypacji i niezależności finansowej kobiet. Program szkolny zazwyczaj ignoruje istotę krytycznego myślenia i umiejętności życiowych, przez co nie przygotowuje w pełni do pracy. Kobiety są w jeszcze trudniejszej sytuacji, gdyż tradycyjne formy zatrudnienia (kierowcy motocykli, sklepikarze) zarezerwowane są głównie dla mężczyzn. Po ukończeniu szkoły podstawowej chłopiec ma większe możliwości zarobku lub przeprowadzki do większego miasta niż dziewczynka. Dla nich jedyną przyszłością jest ślub (często na długo przed ukończeniem 18 roku życia), nastoletnia ciąża, macierzyństwo, w końcu mała praca w handlu detalicznym na targach. Wczesne zamążpójście często pochodzi bardziej z „nudy” niż przymusu. Młode dziewczyny, nie mając co robić, wybierają małżeństwo by odłączyć się od rodziny i wykonać trudne zadania domowy będą już “na swoim”. Dlatego szkoła Warsztat Sióstr prowadzi zajęcia 7 dni w tygodniu, aby ograniczyć czas “na szukanie męża”. Pokazać, że aktywność zawodowa powinna być priorytetem, aby w potencjalnym związku zachować niezależność i równowagę finansową.
DZIEWCZYNYDla wielu z nas wysyłanie dzieci do szkoły to normalność. Wstaje się rano, tata lub mama zawozi dziecko do szkoły, odbiera i zawozi na lekcje angielskiego czy hiszpańskiego. Niestety nie wszyscy mają ten luksus. W Mambo trzeba się obudzić około 5 rano, dziecko wysyłane jest po wodę, drewno, sprząta dom. Następnie wychodzi około 6 by zacząć swoją wędrówkę do szkoły w Mtae. Czasami jest to 15 minut, często godzina, a nawet więcej. Idzie z uśmiechem, bo wie ze to jedyna szansa by móc zmienić swoje życie. . Zajęcia Sewing Together x Sisterhoodie odbywają się w Swahili co jest nie lada wyzwaniem dla Mai. Na szczęcie Dagmara poprosiła lokalnego Tour Guide/ Pilota wycieczek do tłumaczenia który dzielnie przez to i sam uczy się szycia! Zajęcia trwają wiec od 9 do 4:30, tak jak w Mombasie, ale na intensywnych obrotach! Już w pierwsze dni uczennice szyły torby, frotki, opaski, plecaczki a teraz kończą kolekcje kamizelek. Dziewczyny głownie wyznania islamskiego początkowo były bardzo nieśmiałe. Nawet nie potrafiły spojrzeć na Maje a na jakiekolwiek słowo skierowane w ich stronę śmiały się i chowały za Hijabem (chusta do zakrywania głowy). Różnice kulturowe są dość ogromne nawet pomiędzy Kenijkami i Tanzankami. Nawet sposób mówienia w Swahili tak bardzo się rożni ze dla Mai był to wyczyn nauczenia się na nowo podstawowych słów krawieckich. Najmłodsza uczennica ma 14 lat, najstarsza 20. Jest to duża różnica wiekowa, ale nie przeszkadza ona w osiągnięciu celu. Dziewczyny są zdeterminowane i gotowe walczyć o lepsze jutro. Tym sposobem codziennie uczą się szycia, by późnym południem zacząć wędrówkę do domu. Tak by zdążyć przed zachodem słońca. Kenia i Tanzania ma prawie równy dzień i noc. Oznacza to ze przez cały rok dzień lub noc mają po 12h. Ułatwia to planowanie i synchronizacje z natura, ale utrudnia odrabianie prac domowych po zachodzie słońca w domach, w których nie ma prądu.
ENG


SCHOOL IN MTAE


When we think about Africa, it's hard to imagine scarves, hot tea and two pairs of socks worn at once. This is what everyday life looks like in the Usambara Mountains. The population is just over 5,000 people, most of the Islamic faith.

Life in Tanzania is not easy, although most people have access to free education, it changes quickly after the exam after the 7th grade. It is difficult, most girls do not pass it. Why? Classes with up to 120 kids, no textbooks, no pedagogical preparation for a handful of teachers who are unable, and often lack the motivation to pay attention to such a large number of students (unless you are Dagmara;) aged 13-14 years, without any profession, no abilities or skills allowing for a decent life. This causes stagnation in economic development, the reproduction of traditional social / family models, child marriage, teenage pregnancies, and the lack of women's emancipation and financial independence. The school's curriculum usually ignores the essence of critical thinking and life skills, which is why it does not fully prepare for work. Women are in an even more difficult situation, as traditional forms of employment (motorcycle drivers, shopkeepers) are reserved mainly for men. After completing primary school, a boy has more opportunities to earn money or move to a larger city than a girl. For them, the only future is a wedding (often long before the age of 18), teenage pregnancy, motherhood, and finally a small retail job at trade fairs. Early marriages often come from "boredom" rather than compulsion. Young girls, having nothing to do, choose marriage to separate from their family and perform difficult household tasks, they will be "on their own". That is why the Sisters' Workshop school conducts classes 7 days a week to reduce the time “looking for a husband”. Show that professional activity should be a priority in order to maintain independence and financial balance in a potential relationship.GIRL'S STORY


For many of us, sending our children to school is normal. He gets up in the morning, dad or mom takes the child to school, picks it up and takes it to English or Spanish lessons. Unfortunately, not everyone has this luxury. In Mambo you have to wake up around 5 am, the child is sent to fetch water, wood, and clean the house. He/She then leaves around 6am to begin his trek to the school in Mtae. Sometimes it is 15 minutes, often an hour or more. She walks with a smile because she knows this is the only chance to be able to change his life. . Sewing Together x Sisterhoodie classes are held in Swahili, which is a real challenge for Maja. Luckily, Dagmara asked a local Tour Guide to translate who learns sewing bravely through it! Classes last from 9 to 4:30, just like in Mombasa, but at an intense speed! In the first days, the students sewed bags, terry cloths, armbands, and backpacks, and now they are finishing the collection of vests. Mainly Islamic girls were initially very shy. They could not even look at Maje and at any word directed at them they laughed and hid behind Hijab (head scarf). The cultural differences are quite huge even between Kenyans and Tanzanians. Even the manner of speaking in Swahili is so different that for Maya it was a feat to re-learn the basic words of tailoring. The youngest student is 14 years old, the oldest is 20. This is a large age difference, but it does not interfere with the achievement of the goal. The girls are determined and ready to fight for a better tomorrow. In this way, they learn sewing every day to start their journey home in the late noon. Just to make it before sunset. Kenya and Tanzania have almost equal day and night. This means that they have 12h day or night all year round. This makes it easier to plan and synchronize with nature, but it makes it difficult to do homework after sunset in homes without electricity.
Comments


bottom of page