top of page
Search

PRZYPINAMY - POMAGAMY - PIN to let somebody WIN, a chance in life !ENG


Menstrual poverty is a global problem that affects women around the world. It has two dimensions. First - many women cannot afford to buy sanitary pads. Second - the sanitary pads are simply not there.


Fact: Average woman menstruate 5-7 years of her life.


Lack of hygiene products can make you feel deeply ashamed and embarrassed. Temporary poverty in developed countries is associated with a lower quality of life, low self-esteem and mental health problems.


In Kenya, many girls use unsanitary forms of protection such as sand, feathers and grass leaves. Some girls exchange dirty sanitary pads and some even engage in sexual intercourse to buy basic hygiene products to fight for their future.


Many young girls who do not have access to safe, hygienic products stay at home throughout the cycle, with huge consequences, such as expulsion from school, early pregnancy, or the subsequent lack of earnings.


It is estimated that about 1 million women miss school per month.


The help of distributing sanitary pads is important, but what if these sanitary pads run out ? After all, our cycle is every month! Average Kenyan women needs even two to three packages of pads while menstruating.


Another important aspect is disposal. An average sanitary pad can take up to 700 years to decompose. In Kenya, young girls bury dirty sanitary pads as there is no way to dispose of them properly.


The girls are going back to school soon, so it's time for a change!


As Sewing Together, I am asking for your support to start the production of reusable sanitary pads in our atelier in Kenya. How to help? Join our action:


PIN to let somebody WIN, a chance in life !


Our idea: When you buy a Sewing Together pin for PLN 25 ( 5 Euro ) , you are giving a set of reusable sanitary pads to one woman in Kenya. One set is two pads for the day and one for the night, sewn by the students of Sewing Together.


I often get the question of how to keep them clean?

Sun! Most Kenya has access to water, so a washed pad can be dried on the sun, this way it’s killing most of the bacteria. For women in cities, we sew special bags in which you can keep a dirty sanitary pad and then dry it, to avoid any shame from the neighbours.


Remember that many families do not have old clothes that could be used by women to protect themselves. Our reusable, colourful sanitary pads are the answer to many problems.


Fact: with good rotation and washing methods, a reusable sanitary pad can last up to a year!Join us today !


xxx


MK

PL


Ubóstwo menstruacyjne jest problemem globalnym, dotykającym kobiety na całym świecie. Ma ono dwa wymiary. Pierwszy – wiele kobiet nie stać na zakup podpasek. Drugi - tych podpasek po prostu nie ma.


Fakt: Menstruacja zajmuje kobiecie 5-7 lat życia.

Brak produktów higienicznych może wywołać uczucie głębokiego wstydu i zażenowania. Ubóstwo okresowe w krajach rozwiniętych wiąże się z niższą jakością życia, niską samooceną i problemami ze zdrowiem psychicznym.


W Kenii wiele dziewczyn używa niehigienicznych form zabezpieczenia się jak piasek, pióra czy liście trawy. Niektóre dziewczyny wymieniają się brudnymi podpaskami, a niektóre nawet dopuszczają się stosunków seksualnych, by mieć za co kupić podstawowe produkty higieniczne, by zawalczyć o swoja przyszłość.


Wiele młodych dziewczyn, które nie mają dostępu do bezpiecznych, higienicznych produktów zostaje w domu przez cały cykl, co niesie ogromne konsekwencje jak wydalenia ze szkoły, wczesna ciąża, czy późniejszy brak możliwości zarobku.


Szacuje się za około 1mln kobiet opuszcza zajęcia szkolne miesięcznie.


Pomoc w postaci rozdawania podpasek jest ważna, ale co jak się te podpaski skończą? Nasz cykl przecież jest co miesiąc! Przeciętna Kenijska kobieta podczas menstruacji potrzebuje nawet dwóch do trzech opakowań podpasek.


Kolejnym ważnym aspektem jest utylizacja. Przeciętna podpaska może rozkładać się nawet 700 lat. W Kenii młode dziewczyny zakopują brudne podpaski, ponieważ nie ma możliwości poprawnej utylizacji.


Już niedługo dziewczyny wracają do szkoły, dlatego czas na zmiany!


Jako Sewing Together proszę o Twoje wsparcie by mój ruszyć z produkcja wielorazowych podpasek w naszym atelier w Kenii. Jak pomoc? Dołącz do naszej akcji:

Przypinamy, pomagamy!


Nasz zamysł: Kupując przypinkę Sewing Together za 25 zł, podarowujesz zestaw podpasek wielorazowego użytku dla jednej kobiety w Kenii. Jeden zestaw to dwie podpaski na dzień i jedna na noc, uszyte przez uczennice Sewing Together.


Często dostaje pytanie, jak zadbać o ich czystość?

Słońce! W Większości Kenii jest dostęp do wody, więc wyprana podpaskę można wysuszyć na słońcu, dzięki czemu zabijana jest większość bakterii. Dla Kobiet w miastach szyjemy specjalne woreczki, w których można trzymać brudna podpaskę a następnie ja wysuszyć, tak by nie wzbudzać negatywnej sensacji wśród sąsiadów.


Pamiętajmy ze wiele rodzin nie ma starych ubrań, które można by wykorzystać do zabezpieczenia się. Nasza wielorazowa, do tego kolorowa podpaska jest odpowiedzią na wiele problemów.


Fakt: przy dobrej rotacji i sposobach prania wielorazowa podpaska może starczyć nawet na rok użytkowania!Dołącz do nas już dziś !


xxx


MKComments


bottom of page