top of page
Search

THE ODDER SIDE x Sewing Together

Updated: Jun 5, 2023

< ENG > Shame, humiliation, superstitious beliefs and limited access to sanitary pads. New research shines a light on the reality of menstruation in modern Poland.Menstruation is a natural biological process that affects nearly half of the world’s population for half of their lives. Yet, millions of women around the world are humiliated, stigmatized and socially excluded because of their menstruation, and many cannot afford to buy the necessary sanitary products.

It is estimated that a woman menstruates 350 to 480 times throughout her life. She bleeds for between 3 and 7 days, which is about seven to nine years, and 10-13 % of her life. During this time, a woman uses more than 100 kg of sanitary pads / tampons (i.e. more than 10,000 products are used by each woman). Limited access to sanitary products often means that women have to choose between their health and dignity and providing food for themselves or their family.

"(...) I really couldn't afford the sanitary pads because I had to buy everything else which I needed for my child. I had a small child then, and I had to think about her, not about myself. I was using what I could." - says one of the respondents. The problem of period poverty concerns women all over the world, even those who live in the most developed countries. It is present in Poland. As our research on menstruation shows, every fifth Polish woman sometimes cannot afford to buy appropriate sanitary products. In addition, menstruation is still a taboo. Publications showing menstruation in a real and realistic way arouse controversy and disgust, even among women themselves. Over the years, advertising spots that talked about menstruation have put discretion first, confirming the feeling that menstruation is something that should be hidden from the world. "I don’t know if my mum ever talked about it. I don’t know when she stopped menstruating, it was never a topic of conversation. When I was a child, this topic did not exist, you simply wouldn’t talk about it."- - says one of the respondents.


42% of the women surveyed admitted that in their family home menstruation was not spoken about at all. Despite the declared acceptance of menstruation, for many women it still remains a shameful topic, which they are reluctant to talk about. Such constraints observed among adults are reflected in children's attitudes. Lack of communication, mothers hiding their sanitary pads, and silence about menstruation cause fear and sometimes lead to traumatic experiences among adolescent girls. "I was afraid of everything, I did not really know what menstruation was. I knew it existed but not much more beyond that. (...) " - says one of the respondents. The experience of the first menstruation is often full of shame, anxiety, and loneliness. Every third teenager is unprepared for her first period. It is not often talked about, and the way that mothers prepare their daughters for their first period is usually inadequate. In Poland, there are still many myths and stereotypes about menstruation that encourage erroneous beliefs amongst both men and women, thus perpetuating their harmful attitudes towards the subject. As shown by our research, as many as 30% of women think that they cannot get pregnant while menstruating, and every fifth woman believes that she should not bake cakes or pickle cucumbers when she has a period. Why is the lack of education and conversation about menstruation such a big problem? Taboo at home, gaps in education among young people, and jokes from peers result in girls not accepting their bodies, their femininity and sexuality. At the same time, these factors shape attitudes that will prevail in their adulthood. In some cases, lack of access to sanitary pads means that girls do not go to school when they have a period, which may affect their education as well as their career opportunities in the future. During COVID-19, most activities are directed at fighting the pandemic. It is, however, worth emphasizing that women still menstruate during a pandemic! Unfortunately, the economic situation of many women has deteriorated. Problems with access to sanitary products are now even more pronounced, and thus even more important.


( By Kulczyk Foundation )< PL > Wstyd, upokorzenie, przesądy i ograniczony dostęp do podpasek. Nowe badania rzucają światło na realia menstruacji we współczesnej Polsce.

Miesiączka to naturalny proces biologiczny, który dotyka prawie połowy światowej populacji przez połowę życia. Jednak miliony kobiet na całym świecie są poniżane, napiętnowane i wykluczone społecznie z powodu miesiączki, a wielu nie stać na zakup niezbędnych środków higienicznych.


Szacuje się, że kobieta miesiączkuje od 350 do 480 razy w ciągu swojego życia. Krwawi od 3 do 7 dni, czyli od 7 do 9 lat i stanowi 10-13% jej życia. W tym czasie kobieta zużywa ponad 100 kg podpasek/tamponów (czyli każda kobieta zużywa ponad 10 000 produktów). Ograniczony dostęp do produktów sanitarnych często oznacza, że ​​kobiety muszą wybierać między swoim zdrowiem i godnością a dostarczaniem żywności dla siebie lub swojej rodziny.


„(…) Naprawdę nie było mnie stać na podpaski, bo musiałam kupić wszystko, czego potrzebowałam dla mojego dziecka. Miałam wtedy małe dziecko i musiałam myśleć o niej, a nie o sobie. używając tego, co mogłem." – mówi jeden z respondentów.


Problem ubóstwa okresowego dotyczy kobiet na całym świecie, nawet tych, które mieszkają w krajach najbardziej rozwiniętych. Jest obecny w Polsce. Jak pokazują nasze badania nad menstruacją, co piąta Polka czasami nie może sobie pozwolić na zakup odpowiednich środków higienicznych.


Ponadto miesiączka jest nadal tematem tabu. Publikacje ukazujące miesiączkę w sposób realny i realistyczny wzbudzają kontrowersje i wstręt, nawet wśród samych kobiet. Przez lata spoty reklamowe mówiące o menstruacji stawiały na pierwszym miejscu dyskrecję, potwierdzając poczucie, że menstruacja jest czymś, co należy ukryć przed światem.


„Nie wiem, czy mama kiedykolwiek o tym mówiła. Nie wiem, kiedy przestała miesiączkować, nigdy nie był to temat do rozmowy. Kiedy byłam dzieckiem, tego tematu nie było, po prostu nie rozmawiałabyś o tym.”- – mówi jeden z respondentów.


42% badanych kobiet przyznało, że w ich rodzinnym domu w ogóle nie mówi się o menstruacji. Mimo deklarowanej akceptacji miesiączki, dla wielu kobiet nadal pozostaje to wstydliwy temat, o którym niechętnie rozmawiają.
Takie ograniczenia obserwowane wśród dorosłych znajdują odzwierciedlenie w postawach dzieci. Brak komunikacji, zakrywanie przez matki podpasek i milczenie o menstruacji wywołują lęk, a czasem prowadzą do traumatycznych przeżyć wśród dorastających dziewcząt.


„Bałam się wszystkiego, nie bardzo wiedziałam, co to jest miesiączka. Wiedziałam, że istnieje, ale niewiele więcej. (...)” – mówi jedna z respondentek.


Doświadczenie pierwszej miesiączki jest często pełne wstydu, niepokoju i samotności. Co trzecia nastolatka jest nieprzygotowana na pierwszą miesiączkę. Nieczęsto się o tym mówi, a sposób, w jaki matki przygotowują córki do pierwszej miesiączki, jest zwykle nieodpowiedni.


W Polsce wciąż istnieje wiele mitów i stereotypów na temat menstruacji, które zachęcają do błędnych przekonań zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, utrwalając tym samym ich krzywdzący stosunek do tematu. Jak wynika z naszych badań, aż 30% kobiet uważa, że ​​nie może zajść w ciążę podczas menstruacji, a co piąta uważa, że ​​nie powinna piec ciast ani kisić ogórków, gdy ma miesiączkę.


Dlaczego brak edukacji i rozmowa o menstruacji jest tak dużym problemem?

Tabu w domu, braki w wykształceniu młodzieży, żarty rówieśników powodują, że dziewczęta nie akceptują swojego ciała, kobiecości i seksualności. Jednocześnie czynniki te kształtują postawy, które będą dominować w wieku dorosłym. W niektórych przypadkach brak dostępu do podpasek oznacza, że ​​dziewczęta nie chodzą do szkoły, gdy mają miesiączkę, co może mieć wpływ na ich edukację, a także możliwości kariery w przyszłości.


Podczas COVID-19 większość działań skierowana jest na walkę z pandemią. Warto jednak podkreślić, że podczas pandemii kobiety nadal miesiączkują! Niestety sytuacja ekonomiczna wielu kobiet uległa pogorszeniu. Problemy z dostępem do produktów sanitarnych są teraz jeszcze bardziej wyraźne, a przez to jeszcze ważniejsze.


( Informacje od Fundacji Kulczyk )
Comentarios


bottom of page