top of page
Search

Tribes In Kenya ! Plemiona w Kenii !

Znowu Niedziela!


Mam nadzieję, że dotrzymam obietnicy, że co niedziele napiszę lub podzielę się czymś na temat Sewing Together i naszego otoczenia, na co zwykle nie mam czasu na Instagramie.


Dzisiejszy Temat to: Plemiona Kenii!


Karibu! ( Witaj )( Kenyan North - Women Dance - Polnocna Kenia - Taniec Kobiet )


- Jak każdy kraj, nawet Kenia ma pewne stereotypy i historie.

Tutaj, z tego co mi powiedziano, są one związane z plemionami, czyli pochodzeniem ludzi i ich przodków. W Kenii są 42 plemiona. Pozwólcie, że podzielę się kilkoma informacjami na ich temat, o których nie będziecie mieli okazji poczytać w Internecie. Z pierwszej ręki , od moich niesamowitych dziewczyn !


Oto najpopularniejsze plemiona:


KIKUYU - Ze wszystkich plemion w Kenii, Kikuju jest najbardziej zaludnionym, posiadającym własny zestaw kultur i tradycji. Czego się o nich dowiedziałam? Są bardzo inteligentni i dobrze czuja się w biznesie. Większość polityków pochodzi z plemion kikuju. Kobiety zwykle mają wspaniałe włosy, ale! Nie mają pupy. Raczej bardziej rozwinięte górne partie ciała.

Kikuju przygotowują doskonałe tradycyjne potrawy, w tym m.in. mukimo i githeri, gotowane zielone warzywa, szpinak, marchew i pieczoną wołowinę, czy koze.


LUHYA - Luhyas są drugim co do wielkości plemionami w Kenii, które stanowią 14% populacji Kenii. Och, to plemie to nawet ja rozpoznaję! Lubią jedzenie! Jedzenie, jedzenie, jedzenie! Większość pomocy domowej i stróże pochodzi z plemienia luhya.
LUO – pełne dumy, ale jak Cię kochają? Kochają cię na zawsze! Raczej nie najmądrzejsze plemię, ale oddane sprawie. W przeciwieństwie do innych plemion, Luos nie mają tradycji obrzezania mężczyzn, ale zamiast tego usuwają 6 zębów z żuchwy.


MAASAI - Plemię Masajów jest niewątpliwie jedną z najbardziej powściągliwych kultur w kraju i udało się utrzymać swoją kulturę pośród cywilizacji i proliferacji kultury zachodniej w kraju.

Masajowie to koczownicy, którzy trzymają się swojego tradycyjnego sposobu wypasu bydła. Plemię mierzy bogactwo człowieka, licząc jego bydło i dzieci. Zarobek Masaai kręci się wokół bydła, które jest ich głównym źródłem pożywienia.KAMBA – podobno panowie z tego plemienia szaleją w łóżku, a raczej nie wychodzą z łóżka ! Stosunek jest w ich głowie 24/7. Kamba jest również mocno związana z rzemiosłem! Mieszkańcy Kamba są zręczni w wyplataniu i rzeźbieniu w drewnie. Są także doskonałymi myśliwymi, pasterzami i rolnikami. W okresie przed kolonialnym Kamba brał udział w handlu dalekosiężnym.


KISII – maja lekki temperament – ​​tak opisują dziewczyny.

Kisii są również znane z rzeźb ze steatytu, ceramiki i wikliniarstwa. Ludzie Kisii wierzyli i czcili Engoro jako swojego boga. Ponad trzy czwarte mieszkańców Kisii to chrześcijanie, a kilku trzyma się tradycyjnych religii.GIRIAMA – Ludzie Giriama, podobnie jak wszyscy ludzie Mijikenda, czczą Najwyższą Istotę i Boga Stwórcę znanego jako Mulungu. Mulungu wierzy się w Boga ponad wszystkich bogów i nie można go zobaczyć. Jest czczony przez pośredników, którzy proszą o łaski dla ludu Giriama


TAITA – bardzo ładne kobiety- tak słyszałam. Tradycyjnie ludzie Taita lubili wyrażać się w muzyce. Mieli wiele interesujących form tradycyjnych tańców, z których najbardziej fascynującą był taniec „pepo” opętany duchem zwany Mwazindika.


( Rainmaking - Taniec deszczu )

- - - - - - - -


Sunday Again !


I hope I can keep my promise to write or share something about Sewing Together and our surroundings , what I usually don’t have the time to do over Instagram.


Today Subject is : Kenyan Tribes !


Karibu ! ( welcome )- Like every country even Kenya has certain stereotypes and stories.

Here , from what I have been told , they are connected to the tribes , so the origin of people and their ancestors. There is 42 tribes in Kenya. Let me share some information about them, you won’t have a chance to read in the internet. From the first hand , from my amazing girls !


Here are most common tribes :


( Kikuyu )


KIKUYU - Of all the tribes in Kenya, Kikuyu is the most populous one, having its own set of cultures and traditions. What I have learned about them ? They are very business oriented and that they are smart. Most of the politicians are from the kikuyu tribes. Women normally have amazing hair , but ! They don’t have bum bums. Rather more developed upper parts of the body.


The Kikuyu prepare excellent traditional dishes including Mukimo and githeri, cooked green vegetables, spinach, carrots and roast goat beef among others.
LUHYA - The Luhyas are the second largest among the tribes in Kenya that form 14% of the Kenyan population. Oh those guys I can even recognise! They like food !Food , food, food ! Very kind people.


( Kikuyu )LUO – If they love you ? They love you forever ! Very dedicated tribe. Unlike other tribes, Luos do not have a tradition of circumcising their males but instead used to remove 6 teeth from their lower jaw.
MAASAI - The Masaai tribe is undoubtedly one of the most reserved cultures in the country and has managed to hold onto its culture amidst the civilization and proliferation of the western culture in the country.

Masaai people are nomadic people who stick to their traditional way of herding livestock. The tribe measures a man’s wealth by counting his cattle and children. Masaai livelihood revolves around livestock which is their primary source of food.KAMBA – apparently men from this tribe are good in bed ;) The Kamba people are skillful in basketry and woodcarving. They are also excellent hunters, pastoralists, and farmers. During the pre-colonial period, Kamba participated in long-distance trade.

KISII – they have a little bit of a temper.

The Kisii are as well known for soapstone carvings, pottery, and basketry. Kisii people believed in and worshiped Engoro as their god. Over three-quarters of Kisii people are Christians with a few sticking to traditional religions.GIRIAMA people just like all Mijikenda people worship a Supreme being and Creator god known as Mulungu. Mulungu is believed to the God above all the gods and cannot be seen. He is worshiped through mediators who ask favors for Giriama peopleTAITA – Very pretty women ! Traditionally, the Taita people liked expressing themselves in music. They had many interesting forms of traditional dances, the most fascinating of which was the pepo spirit-possession dances called Mwazindika.xxx


MKTraditional Kamba Dance ( tradycyjny taniec Kamba )* Kindly note all images are not mine.

Zadne ze zdjec nie jest robione przeze mnie .Comments


bottom of page