top of page
Search

KONGOWEA - Kenya imports more than 100,000 tonnes of second-hand clothes

MIENGLISH / ANGIELSKIIn today’s post on our blog, I would like to talk about sustainability.


The general definition of it is :


sustainability

/səsteɪnəˈbɪlɪti/


noun

1. the ability to be maintained at a certain rate or level.

"the sustainability of economic growth"

o avoidance of the depletion of natural resources in order to maintain an ecological balance.

"the pursuit of global environmental sustainability"


Easy enough, all brands now claim that they go sustainable by going eco ,using natural fabrics and God forbid never pack in plastic .


But where exactly starts sustainability . Should we go backwards, all the way to the production or origin of the fabrics ? Or maybe all the way forward, what happens to over produced garments or oversold clothing. Yes, I do understand fashion brands need to make money. But how much money is enough ? When or where does it end ? I will tell you. In Africa.


There are some long-established recycling systems in place across Europe. Municipal governments have established centers where people can drop off their old clothes and there are numerous charity shops and collection organizations aiming to give unwanted clothes and shoes a new home and save them from ending up in rubbish dumps.

But what happens to your clothes? Every year, Kenya imports more than 100,000 tonnes of second-hand clothes or mitumba from all around the world. Some of the good-quality clothes get sold and reused, but an estimated 35,000 tonnes are thrown away and end up in overflowing landfill sites like Dandora, Africa's biggest, in eastern Nairobi.

With around 50 percent of Nairobi's population living below the poverty line and surviving on around $1 a day, buying second-hand clothing can be the only affordable option, with many people dependent on selling second-hand clothes. But there has been a growing problem of rejected garments ending up in rivers, leading to calls for a ban on the import of second-hand clothes, as Rwanda has implemented.

But let’s come a little bit closer to Sewing Together location. In Mombasa we a have market called Kongowea . It’s one of the largest fresh produce market in Kenya. But not only. As you walk around you notice that it’s fully stranded by booths with piles and I mean it piles of second hand clothing, home accessories even hats , shoes and belts.


What one mans rubbish the other ones treasure


And that’s how it is for us.


To help the environment and in a spirit of sustainability together with Judy Gitonga, we are trying to implement second hand clothing and bed sheet to create something new and fresh in our collections. Our goal is for you to never guess what it was before.


Our process might be time consuming but it’s worth it. We spend hours on the market looking for the best pieces. Then they are taken home to be washed, dyed, painted , sewn and offered to you in best way possible .


We will let you be the judge !( images at the bottom )


Sometimes our product might be expensive, but it's worth.

By purchasing our product you are helping us , our school and the environment.


Xxx

MK

POLISH / POLSKI
W dzisiejszym poście na naszym blogu chciałabym porozmawiać o zrównoważonym rozwoju.


Ogólna definicja tego to:


zrównoważony rozwój


rzeczownik

1. zdolność do utrzymania na określonym poziomie.

„trwałość wzrostu gospodarczego”

2. unikanie wyczerpywania się zasobów naturalnych w celu utrzymania równowagi ekologicznej.

„dążenie do globalnego zrównoważenia środowiskowego”


Dość łatwo, wszystkie marki twierdzą, że są zrównoważone, przechodząc na ekologiczny tryb działania, używając naturalnych tkanin i nie daj Boże, nigdy nie pakują nic w w plastik.


Ale gdzie dokładnie zaczyna się zrównoważony rozwój. Czy nie powinniśmy się cofnąć, aż do produkcji lub pochodzenia tkanin? A może do przodu, co dzieje się z przesadnie wyprodukowaną lub wyprzedaną odzieżą. Tak, rozumiem, że marki modowe muszą zarabiać pieniądze. Ale ile pieniędzy wystarczy? Kiedy lub gdzie to się kończy? Powiem Wam. W Afryce.


W Europie istnieje kilka ugruntowanych systemów recyklingu. Władze miejskie utworzyły ośrodki, w których ludzie mogą zostawić swoje stare ubrania, a także liczne sklepy charytatywne i organizacje zajmujące się zbiórką, których celem jest przekazanie niechcianej odzieży i butów do nowego domu i uratowanie ich przed wylądowaniem na wysypiskach śmieci.

Ale co dzieje się z twoimi ubraniami? Każdego roku Kenia importuje ponad 100 000 ton odzieży używanej lub mitumby z całego świata. Niektóre dobrej jakości ubrania są sprzedawane i ponownie wykorzystywane, ale szacuje się, że 35 000 ton jest wyrzucanych i trafia na przepełnione wysypiska śmieci, takie jak Dandora, największe w Afryce, we wschodnim Nairobi.

Ponieważ około 50 procent populacji Nairobi żyje poniżej granicy ubóstwa i żyje za około 1 dolara dziennie, kupowanie odzieży z drugiej ręki może być jedyną niedrogą opcją, ponieważ wiele osób jest uzależnionych od sprzedaży używanych ubrań. Narasta jednak problem z odrzuconą odzieżą trafiającą do rzek, co prowadzi do wezwań do wprowadzenia zakazu importu odzieży używanej, co wdrożyła Rwanda.


Zbliżmy się jednak trochę do miejsca gdzie jest Sewing Together. W Mombasie mamy targ o nazwie Kongowea. To jeden z największych targów świeżych produktów w Kenii. Ale nie tylko. Idąc dookoła, zauważasz, że jest on całkowicie otoczony stoiskami ze stosami, mam na myśli stosy ubrań z drugiej ręki, akcesoriów domowych, a nawet czapek, butów i pasków.


Jak przysłowie mówi : Co dla jednego śmieciem, dla drugiego skarbem


I tak jest z nami.


Aby pomóc środowisku i w duchu zrównoważonego rozwoju, razem z Judy Gitonga, staramy się wdrażać odzież używaną i prześcieradła, aby stworzyć coś nowego i świeżego w naszych kolekcjach. Naszym celem jest, abyś nigdy nie zgadł, co to było wcześniej.


Nasz proces może być czasochłonny, ale warto. Spędzamy godziny na rynku szukając najlepszych sztuk. Następnie są zabierane do domu, gdzie są myte, farbowane, malowane, szyte i oferowane w najlepszy możliwy sposób.


Ale to Ty bądź naszym sędzia.


Nasze projekty może są drogie, ale maja znaczenie – kupując pomagasz nam, naszej szkole ale i środowisku .XXX

MK
TXT from CTGN

Comments


bottom of page