top of page
Search

MOST COMMON QUESTIONS !
Happy Sunday Everyone !


1 - POLSKI

2 - ENGLISHDzisiaj chcę podzielić się trochę więcej o moim życiu w Kenii.

I odpowiem na najczęściej zadawane mi pytania :)

Uważam ze temat jest na tyle ważny , ze będę pisać w dwóch językach. Za pomocą google translate, wiec wybaczcie !


1. Czy życie tutaj jest niebezpieczne?

Tak i nie . Jeśli o to pytasz, w Mombasie nie ma wojen plemiennych. Wszystkie religie żyją tu w pokoju. Nikogo tak naprawdę nie obchodzi, czy jesteś muzułmaninem, czy chrześcijaninem. I uwierz mi, jest obydwóch wiele. Najważniejsze to być dobrym człowiekiem i szanować wzajemnie swoje kultury i tradycje. Nie mieszkam w części „luksusowej”. Powiedziałbym, że Bamburi to tak pól na poł . I jak w każdym mieście unikasz ciemnych zaułków! Tutaj jest prosto, czarno na białym. Jeśli coś wygląda podejrzanie ? Prawdopodobnie jest. Pamiętam, że w Paryżu można było siedzieć w 1st ARR, który miał być „dobry” i byłeś mniej bezpieczny niż tutaj na normalnej ulicy.


2. Co jest dla mnie najtrudniejsze?

Pewne różnice kulturowe: spóźnianie się i brak przeprosin, ale większość trudności jest natury technicznej: woda (dostajemy ją tylko raz w tygodniu, jeśli mamy szczęście) lub elektryczność (w ostatni ) czwartek od 12 do 17 nie było prądu – niektóre z naszych maszyn są elektryczne – więc ciężko nam było wykonać naszą pracę ). I wreszcie: czasami czuję się bardzo samotna. Tęsknię za moją rodziną i przyjaciółmi, a wciąż nie spotkałam tu wystarczającej liczby osób, aby móc zadzwonić i powiedzieć, przychodzę! Potrzebuję sobie pogadać.


3. Jaka jest pogoda?

Jesteśmy teraz w porze deszczowej. Ale wraz ze zmianą klimatu nie pada codziennie, jak powinno. To loteria. Ale przynajmniej temperatura jest dobra – około 27 stopni, kiedy latem (wrzesień – luty) jest 35 i super wilgotno.


4. Gdzie znajdę moich uczniów?

Media społecznościowe i poczta pantoflowa. Wolę mieć małą grupę, której mogę zaufać. Duża grupa często wiąże się z chaosem. Niektóre dziewczyny przychodzą i odchodzą – w ST jest dużo pracy, ale tylko jeśli przejdziesz część szkolną, możemy stworzyć dla Ciebie możliwości pracy.


5. Jak udaje mnie się sfinansować program ?

Poprzez sprzedaż w naszym sklepie, współpracę i darowizny. Nie bardzo lubię prosić o darowiznę, wole wymienić się na produkt – wierzę, że w ten sposób obie strony wygrywają!


To wszystko !


Asante Sana


XXX

MK


ENGLISHToday I want to share a little bit more about my life in Kenya .

And I will answer most common questions people ask me :


1. Is it dangerous to live here?

Yes and no . There are no tribal wars in Mombasa if you are asking about it. All the religions live here in peace. Nobody actually cares if you are Muslim or Christians. And trust me there is a lot of both. The most important is to be a good person and respect each other cultures and traditions. I don’t live in the “luxury” area . Bamburi I would say is half half. And like in any city, you avoid dark alleys ! It’s simple here, black on white. If something looks suspicious ? Probably is. I remember in Paris you can be sitting in 1st ARR, which supposed to be the “good” one and you were less safe than here on the normal street.


2. What is the most difficult thing for me ?

Some culture differences : like being late and not saying sorry, but most of the difficulties are technical : like of water ( we get it only once a week if we are lucky ) or electricity ( last Thursday there was no power from 12 till 5PM – some of our machines are electric – so it was hard to do our work ) . And last but not least : I do feel very lonely at times. I miss my family and friends and I still didn’t meet enough people here to be able to call and say, I am coming over ! I need a chat.


3. What’s the weather like ?

We are in the rainy season now. But with climate change, it doesn’t rain every day how it supposes to . Is a lottery. But at least the temperature is good – around 27 degrees, when in summer ( September – February ) is like 35 and super humid.


4. Where do I find my students ?

Social media and word of mouth . I prefer to have a small group I can trust . Then bug group with chaos. Some girls come and go – it’s a lot of work , but only if you go through the schooling part we can create job opportunities.


5. How do I support the program ?

Trough sales in our shop, collaborations and donations. I don’t really like to ask for donation, I would prefer to exchange for a product- I believe this way both sides are the winners !


That’s it !


Asante Sana


xxx

MKKommentare


bottom of page